เกี่ยวกับเรา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1. วิสัยทัศน์
อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
2. พันธกิจ
2.1 พัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่
2.2 ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
2.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่สากล
2.4 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3. ตำแหน่งยุทธศาสตร์จังหวัด
3.1 เมืองน่าอยู่ (เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม)
3.2 แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (ข้าว ปลานิล นกกระทา แพะ)
3.3 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4. เป้าประสงค์รวม
4.1 ลดความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชน
4.2 พัฒนาแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน
4.3 เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว จากการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงรุก
5. ประเด็นยุทธศาสตร์
5.1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
5.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล
5.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

"เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นคุณธรรม ก้าวตามรอยพ่อ"

ค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ.2555 - พ.ศ.2556

ประวัติ

ประวัติความเป็นมา อ่างทองในอดีตนั้นมีผู้คนอาศัยอยู่มานานหลายร้อยปี เพราะท้องที่ของอ่างทองเป็นที่ราบลุ่มลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มีภูเขา ป่า หรือแร่ธาตุ ได้รับการหล่อเลี้ยงจากแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้อาศัยทำการเพาะปลูก อุปโภคบริโภค และคมนาคมตลอดมา

เมืองอ่างทอง ได้ชื่อนี้มาจากไหน มีการสันนิษฐานเป็น 3 นัย นัยแรกเชื่อว่า คำว่า "อ่างทอง" น่าจะมาจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่นี้ คือเป็นที่ราบลุ่มเป็นแอ่งคล้ายอ่าง ซึ่งเต็มไปด้วยทุ่งนาที่ออกรวงเหลืองอร่ามเหมือนทอง จึงเป็นที่มาของชื่อจังหวัดอ่างทอง และ ดวงตราของจังหวัด เป็นรูปรวงข้าวสีทองอยู่ในอ่างน้ำ ซึ่งมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ

นัยที่สองเชื่อว่า "อ่างทอง" น่าจะมาจากชื่อของหมู่บ้านเดิมที่เรียกว่า "บางคำทอง" ตามคำสันนิษฐานของพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) สมุหเทศาภิบาล มณฑลอยุธยา เมื่อครั้งที่กราบทูลพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จประพาสลำแม่น้ำน้อยและลำแม่น้ำใหญ่ใน พ.ศ. 2459 ว่า ชื่อของเมืองอ่างทองก็จะมาจากชื่อ บางคำทอง ซึ่งแต่งตั้งครั้งกรุงเก่า ว่าด้วยตามเสด็จพระราชดำเนินเมืองนครสวรรค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากกรุงเก่า "ลุถึงบางน้ำชื่อ คำทอง น้ำป่วนเป็นฟอง คว่างคว้าง" และบางกระแสก็ว่า อาจเพี้ยนมาจากชื่อของแม่น้ำลำคลองในย่านนั้น ที่เคยมีชื่อว่า "ปากน้ำประคำทอง" ซึ่งเป็นทางแยกแม่น้ำหลังศาลากลางจังหวัด และส่วนในเข้าไปเรียกว่า "แม่น้ำสายทอง" ซึ่งปัจจุบันตื้นเขินใช้ไม่ได้แล้ว

ตราประจำจังหวัดอ่างทอง

ตราประจําจังหวัดอ่างทองเป็นภาพอ่าง ในอ่างมีใบข้าวและรวงข้าว เป็นสัญลักษณ์ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร เนื่องจากจังหวัดนี้มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม เหมือนแอ่งหรืออ่างรองรับน้ําและปุ๋ยทางธรรมชาติ ภาพในดวงตราได้ให้ความหมายตรงกับ ชื่อของจังหวัด อนึ่ง รวงข้าวและใบข้าวยังหมายถึงการทํานา อันเป็นอาชีพหลักของราษฎร ในท้องถิ่นด้วย ปัจจุบันจังหวัดอ่างทองยังใช้ตราในลักษณะที่กรมศิลปากรออกแบบ แต่มีอยู่ระยะ หนึ่งที่มีลักษณะแตกต่างไปเล็กน้อย คือเพิ่มแถบตัวอักษรชื่อจังหวัดอยู่ด้านล่างของรูปอ่าง

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

จังหวัดอ่างทองเป็นพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง พิกัดภูมิศาสตร์เส้นรุ้งที่ 14 องศา 35 ลิปดา 12 พิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 100 องศา 27 ลิปดา ห่างจากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร และเส้นทางเรือตามแม่น้ำเจ้าพระยาถึงตลาด ท่าเตียน ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีส่วนกว้างตามแนวทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก และส่วนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 968.372 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 605,232.5 ไร่ และมีอาณาเขตดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอค่ายบางระจัน อำเภอพรหมบุรี และอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอผักไห่และอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางปะหัน อำเภอมหาราช และอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ทำเนียบผู้บริหาร

นายเรวัต ประสงค์

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข่าวสารและกิจกรรม


งานแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม"

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.

โครงการสืบสานวัฒนธรรม สนับสนุนตลาดวัฒนธรรม ตลาดสามโก้

วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.

จัดงานวันเด็กยิ่่งใหญ่ ทุกภาคส่วนร่วมใจให้เด็กมีความสุขเต็มที่

วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 11.00 น.

ติดต่อเรา

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 0-3561-1235 , 0-3561-4912
e-mail : angthong@moi.go.th

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5 ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000